ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម ”India-ASEAN Healthcare Expo and Summit” តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ ២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ សូមមើលព័ត៌មានលម្អិត និងបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះចូលរួម អនឡាញដោយឥតគិតថ្លៃតាមគេហទំព័រ https://registrat