ឯកសារប្រកាសគយ អាស៊ាន (ACDD) ឯកសារប្រកាសគយអាស៊ាន (ACDD) គឺជាទម្រង់ឯកសារដែលត្រូវបានប្រើដោយប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន សម្រាប់ធ្វើការប្រកាសជូនទៅដល់អង្គការគយសម្រាប់ការបោសសំអាតទំនិញ។
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន (AFTA) កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន (AFTA) គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងប្លុកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលគាំទ្រដល់ការផលិតក្នុងស្រុកនៅបណ្តាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់។
ការបែងចែកពន្ធដែលស្របគ្នារបស់អាស៊ា​ន (AHTN) ការបែងចែកពន្ធដែលស្របគ្នារបស់អាស៊ាន (AHTN) សំដៅលើការចាត់ថ្នាក់នៃទំនិញ ដោយប្រើកត្តាកំណត់មួយចំនួននៃការអធិប្បាយ។ ឧទាហរណ៍៖ ការប្រើប្រាស់ , មុខងារឬ ការវាស់វែង។ វាបានក្លាយទៅជាការបែងចែកពន្ធគយ (ឬខ្សែបន្ទាត់ពន្ធ) នៅពេលដែលអត្រាពន្ធត្រូវ បានភ្ជាប់ទៅ នឹងចំណាត់ថ្នាក់នៃទំនិញ។ នៅក្នុងការជួញដូរអន្តរជាតិ សុខដុមនីយកម្ម និង ការសម្រិតសម្រាំងនៃ ការបែង ចែកពន្ធនាំចូល មានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយដំណើរការ នៃការធ្វើឱ្យផលិតផលមានគុណភាព ប្រហាក់ប្រហែល គ្នាបាន។ នេះគឺជាការពិត ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន ដែលជាកន្លែងដែល ផ្តល់សម្បទាន CEPT ដែលទំនិញត្រូវបានព្រមព្រៀង ផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាន ទៅវិញទៅមក។
សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ASEAN) សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) គឺជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៧ ក្នុងទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខក្នុងតំបន់។ អាស៊ានបច្ចុប្បន្ន មានសមាជិកចំនួន ១០ រួមមាន៖ ប្រុយណេ កម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី ថៃ និងវៀតណាម។
ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយ (ASYCUDA) ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយ ឬអាស៊ីគូដា (ASYCUDA) គឺជាប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មក្នុងកុំព្យូទ័រ ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បំពេញបែបបទបញ្ចេញទំនិញពីគយ (នាំចេញ-នាំចូល) ដែលបានបង្កើតឡើងដោយ UNCTAD។ ប្រភពដើម៖ GDCE
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន (ATIGA) ការផ្តួចផ្តើមពាណិជ្ជកម្មសេរី នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ត្រូវបានដឹកនាំដោយការអនុវត្តនៃ កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម ទំនិញអាស៊ាន ( ATIGA ) និង កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីគយ។ កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយ ក្រុមការ ងារតាមផ្នែកជាច្រើន ដើម្បីរៀបចំផែនការ និងអនុវត្តវិធានការពាណិជ្ជកម្មសេរី ដែលគោរពទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិ និងតំរូវការរបស់ ATIGA និងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីគយ។
និហិតដ្ឋានជាតិព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន (ATR) ក្នុងនាមជារដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន ព្រៈរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍និហិតដ្ឋានជាតិព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (NTR) ដែលនឹងរួមបញ្ចូលក្នុងនិហិតដ្ឋានជាតិព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម អាស៊ាន នាពេលខាងមុខ។
គម្រោងអនុគ្រោះពន្ធគយរួម (CEPT) ខុសពី EU AFTAមិនអនុវត្តតារាងតំលៃពន្ធខាងក្រៅ រួមលើទំនិញនាំចូលនោះទេ។ សមាជិកអាស៊ាននីមួយៗ អាចដាក់ពន្ធនាំចូលទៅលើទំនិញ ដែលនាំចូលពីប្រទេសក្រៅអាស៊ាន ដោយផ្អែកទៅលើតារាងកាលវិភាគជាតិ។ ក៍ប៉ុន្តែ សម្រាប់ទំនិញដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងអាស៊ាន សមាជិកអាស៊ានអាចដាក់ស្នើអត្រាពន្ធ ០-៥% (សម្រាប់សមាជិកអាស៊ានចុងក្រោយមានដូចជា ប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសឡាវ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងប្រទេសវៀត ណាម ដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជា ប្រទេសCMLV ហើយត្រូវទទួលបានពេលវេលាបន្ថែមសម្រាប់ ធ្វើការអនុវត្តន៍ ការកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធ)។ ការអនុវត្តន៍បែបនេះ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជា គម្រោងអនុគ្រោះ ពន្ធគយរួម (CEPT)។ សព្វថ្ងៃ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានជំនួសដោយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន (ATIGA) ជំនួសវិញ។
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី គឺជាសន្ធិសញ្ញារវាងប្រទេសពីរឬច្រើន ដើម្បីបង្កើតជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយ ដែលពាណិជ្ជកម្មទំនិញ និងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មត្រូវបានលើកម្អស់តាមរយៈការលុបបំបាត់របាំងពាណិជ្ជកម្ម ការកាត់បន្ថយនិង/ឬលុបបំបាត់ពន្ធគយ និងការវិនិយោគ ជាដើម។
កិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅស្ដីពីពន្ធគយ និងពាណិជ្ជកម្ម (GATT) កិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅស្តីពន្ធគយ និងពាណិជ្ជកម្ម (GATT) គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយពន្ធគយ និងរបាំងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ។
កម្មវិធីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទូទៅ (GSP) ប្រព័ន្ធទូទៅស្ដីពីការបន្ធូរពន្ធគឺជាការរៀបចំស្ដង់ដារដែលផ្ដល់ឲ្យនូវការកាត់បន្ថយពន្ធយ៉ាងច្រើនចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ជាទូទៅឃ្លានេះមានន័យថា ជាការដកចេញនូវពន្ធមួយផ្នែកឬទាំងអស់ទៅលើចំណែកពីរភាគបីនៃ ប្រភេទផលិតផលទាំងអស់។
ប្រព័ន្ធបរិយាយ​ និងលេខកូដសុខដុម (HS) ប្រព័ន្ធបរិយាយ និងលេខកូដសុខដុម គឺជា​នាមវលី​របស់ផលិតផលអន្ដរជាតិដែលមានមុខងារច្រើន ហើយត្រូវ បានបង្កើតឡើងដោយ អង្គការគយពិភពលោក​ (WCO) ។​ វារួមមានក្រុមទំនិញជាច្រើន ដែលក្រុមទំនិញ នីមួយៗត្រូវបានកំណត់ដោយ លេខប្រាំំមួយឬប្រាំបីខ្ទង់ដោយរៀបតាមរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវ។
ប្រព្រឹត្តកម្មប្រជាជាតិដែលទទួលបានភាពអនុគ្រោះបំផុត (MFN) នៅក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិង​នយោបាយអន្តរជាតិ​ "ប្រជាជាតិអនុគ្រោះបំផុត "គឺជា ការចាត់តាំងទៅ តាមស្ថានភាពឬកម្រិតណាមួយដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិ។ពាក្យបច្ចេកទេសនេះមានអត្ថន័យថាប្រទេសដែលត្រូវបានទទួលការចាត់តាំងត្រូវតែមានឈ្មោះទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ដ៍សមស្របមួយឲ្យដូច "ប្រជាជាតិអនុគ្រោះបំផុត "​ ដែលប្រទេសដែលចាត់តាំងបាន​ផ្ដល់ឲ្យពិតមែន។
អនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យ (SPS) អនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីការពារជីវិតឬសុខភាព មនុស្ស សត្វ និងរុក្ខជាតិ​ពីហានិភ័យ ដែលកើតចេញពីការចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលនៃថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត​និងជំងឺរាលត្បាតផ្សេងៗ ហើយក៍ដើម្បីការពារ មនុស្ស សត្វនិងរុក្ខជាតិពីហានិភ័យដែលអាចកើតចេញពីទំនិញដែលបាននាំចូលក្នុង ប្រទេស។
របាំងបច្ចេកទេសពាណិជ្ជកម្ម​​ (TBT) របាំងបច្ចេកទេសពាណិជ្ជកម្មដោះស្រាយបញ្ហានីតិវិធីសម្រាប់ការសាកល្បង​និង​ការបញ្ជាក់ដែលសមស្របទៅនឺង បទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេស​ (ជាកាតព្វកិច្ច)​និង​បទដ្ឋាន (ស្ម័គ្រចិត្ត)ដែលគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។​
សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍ (UNCTAD) សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍន៍​គឺជា​ សរីរាង្គសំខាន់នៃមហាសន្និបាតអង្គការ សហប្រជាជាតិដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជា​ ពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ និងការអភិវឌ្ឍន៍។
អង្គការគយពិភពលោក​ (WCO) អង្គការគយពិភពលោក គឺជាអង្គការអន្ដររដ្ឋាភិបាលមួយដែលដើរតួនាទីជាវេទិកាសម្រាប់ការសន្ទនា និងការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ រវាងគណៈប្រតិភូជាតិគយនៃបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗ។
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ​(WTO) អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក គឺជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយដែលធ្វើនិយ័តកម្មពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ក្នុងគោលបំណងសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឱ្យកាន់តែសេរី និងប្រសើរឡើង។
តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។