តម្រូវការសម្រាប់ការអនុញ្ញាតនាំចូល និងអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា

October 10th, 2023

តម្រូវការការត្រួតពិនិត្យ និងការប្រើប្រាស់សំណបិទភ្ជិតលើកុងតឺន័រសម្រាប់ការនាំចេញផល និងអនុផលព្រៃឈើ

December 30th, 2022

តម្រូវការចុះបញ្ជី និងបំពេញបមាណីយសម្រាប់ការនាំចូល-នាំចេញចំណីសត្វ វត្ថុធាតុដើម និងសារធាតុបន្ថែម

December 30th, 2022

តម្រូវការវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាព ការចុះបញ្ជីអ្នកនាំចូល-នាំចេញ និងលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូល និងនាំចេញនៃពូជដំណាំ

December 30th, 2022

តម្រូវការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការនាំចេញគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍

December 30th, 2022

តម្រូវការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការនាំចូលគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍

December 30th, 2022

បុគ្គល ឬនីតិបុគ្គល ដែលនាំចូល និងនាំចេញពូជសត្វ ឬផលិតពូជសត្វ ឬបង្កើតពូជសត្វថ្មី ត្រូវដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជី និងបញ្ជាក់ពូជសត្វ និងពូជថ្មី នៅអង្គភាពជំនាញទទួលបន្ទុកសុខភាព និងផលិតកម្មសត្វ។ បុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលដែលនាំចូល នាំចេញ ផលិត ឬលាយបសុឱសថ ក្នុងគោលបំណងធ្វើពាណិជ្ជ

December 30th, 2022

តម្រូវការបុគ្គលិកសម្រាប់អ្នកនាំចូល និងអ្នកនាំចេញផលិតផលបសុឱសថ និងផលិតផលចំណីសត្វ វត្ថុធាតុដើម និងសារធាតុបន្ថែម

December 30th, 2022

តម្រូវការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការនាំចូល នាំចេញ និងដឹកឆ្លងកាត់នៃសត្វ, ផលិតផលសត្វ, ផលិតផលបសុឱសថ និងផលិតផលចំណីសត្វ វត្ថុធាតុដើម និងសារធាតុបន្ថែម

December 30th, 2022

តម្រូវការវេចខ្ចប់ និងស្លាកសញ្ញាសម្រាប់ផលិតផលបសុឱសថ និងផលិតផលចំណីសត្វ វត្ថុធាតុដើម ឬសារធាតុបន្ថែម

December 30th, 2022

តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។