ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ

ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ

អាន​បន្ថែម
វិធានការ, ស្តង់ដារ, តម្រូវការ

វិធានការ, ស្តង់ដារ, តម្រូវការ

អាន​បន្ថែម
សំណុំបែបបទដែលអាចទាញយកបាន

សំណុំបែបបទដែលអាចទាញយកបាន

អាន​បន្ថែម

នីតិវិធីនាំចូល/នាំចេញ


ពាក្យសុំសម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រនៃប្រភពដើម

នីតិវិធីសម្រាប់សុំគ្រប់សំណុំបែបបទនៃ វិញ្ញាបនបត្រ នៃប្រភពដើម

អាន​បន្ថែម

ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រនៃការចុះបញ្ជីម៉ាកយីហោរ

នីតិវិធីសម្រាប់ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រនៃការចុះបញ្ជីម៉ាកយីហោរ

អាន​បន្ថែម