អំពីនិហិតដ្ឋានជាតិព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

និហិតដ្ឋានជាតិព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងពា​ណិជ្ជកម្មកម្ពុជា គឺជាគេហទំព័រប្រមូលផ្ដុំនូវព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ តាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ ២៥៨ អនក្រ.បក ក្រោមគម្រោងជំនួយបច្ចេកទេសស្តីពីកិច្ចសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម និងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ធនាគារពិភពលោក ដើម្បីអនុលោមតាមមាត្រាទី ១៣ ជំពូកទី១ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន (ATIGA) ដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន អនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងនិហិតដ្ឋានព័ត៌មានអាស៊ាន (ATR) សំដៅធានាបាននូវតម្លាភាពនៃព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ និង​កាតព្វកិច្ចកម្ពុជាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO TFA) ក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយនូវរាល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មជាទៀងទាត់ និងទាន់ពេលវេលា។

គោលបំណងនៃការបង្កើតនិហិតដ្ឋានជាតិព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា គឺដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវតម្លាភាពពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងផ្តល់ជូនសាធារណៈជននូវភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សក្នុងការទាញយកឯកសារ និងព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មនានា ដូចជាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុទ្ធពាណិជ្ជកម្ម, វិធានការមិនមែនពន្ធ, នីតិវិធី និងឯកសារតម្រូវ, សេចក្តីប្រកាស, ព័ត៌មានថ្មីៗ, ដំណរភ្ជាប់ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ជាដើម ព្រមទាំងធានាបាននូវរំហូរព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិទៅកាន់និហិតដ្ឋានព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន (ATR) ផងដែរ។

គេហទំព័រនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលេខាធិការដ្ឋាននៃនិហិតដ្ឋានជាតិព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ស្ថិតក្រោមនាយកដ្ឋានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងអាស៊ាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងគាំទ្រដោយក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដែលចូលរួមក្នុងនីតិវិធីនៃការនាំចេញ-នាំចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

នៅឆ្នាំ២០២៣ គេហទំព័រនេះត្រូវបានកែលម្អឱ្យប្រសើរឡើង ក្រោមគម្រោងគាំទ្រការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់អាស៊ាន-ជំនួយបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់ ARISE Plus Cambodia។

អំពី​​យើង