ការអនុគ្រោះវិធានដើមកំណើត ត្រូវបានអនុវត្តដោយ ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនមួយចំនួនតាមរយៈការយកពន្ធស្មើសូន្យ ឬ ក៍ ពន្ធកាត់បន្ថយសម្រាប់ការនាំចូល។

វិធានដើមកំណើត ដែលអនុវត្តដោយប្រទេសកម្ពុជា មានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្របខណ្ឌសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី ជាមួយ នឹង ភាគីទីបីរួមមាន ប្រទេសជប៉ុន, ចិន , ឥណ្ឌា អូស្ត្រាលី ណូវែលសេឡង់ ជាដើម។សូមចុចទីនេះ ដើម្បីពិនិត្យកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាជាភាគី។

ជាមួយគ្នានេះ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចេញនៃប្រទេសកម្ពុជា ទទួលបានប្រយោជន៍ពន្ធ អនុគ្រោះពីប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី ឬបណ្តា​ប្រទេស ដែលផ្តល់ជូនឯកតោភាគីដល់កម្ពុជា ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតប្រព័ន្ធសម្រាប់ ការចេញ វិញ្ញាបនបត្រដើមកំណើតសម្រាប់ ផលិតផលកម្ពុជា។

សូមចុចនៅទីនេះ ដើម្បីចូលមើលលើនីតិវិធីនៃពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រដើមកំណើត។

នៅឆ្នាំ ២០១៣ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការចេញវិញ្ញាបនបត្រដើមកំណើតតាមរយៈ​” ប្រកាសអន្តរ ក្រសួងលេខ ២៣៣ ស្តីពីការកែប្រែនីតិវិធី និងបែបបទនៃការនាំចេញ“។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធថ្មីនេះ ក្រុមហ៊ុននាំចេញមិនចាំ បាច់មានវិញ្ញាបនបត្រដើមកំណើតដើម្បីនាំចេញទំនិញរបស់ពួកគេទេ ប៉ុន្តែពួកគេ អាចពិចារណាក្នុងការស្នើយក វិញ្ញាបនបត្រដើមកំណើតនេះ ក្នុងករណីមានការទាមទារពីប្រទេស នាំចូលឬ ក៍ពួកគេមានបំណងដើម្បីទទួលបាន ពន្ធអនុគ្រោះ ។

ដើម្បីចូលមើលឯកសារច្បាប់ទាំងអស់ដែលទាក់ទង ទៅនឹងវិធាននិងវិញ្ញាបនបត្រដើមកំណើត សូមចុចទីនេះ ។

តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។