ប្រកាសលេខ 334 ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៃផលិតផលកសិកម្ម

August 7th, 2007

ប្រកាសលេខ 239 ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងផ្ទុះ ជាតិផ្ទុះ សារធាតុផ្ទុះ

September 20th, 2004

ប្រកាសលេខ 090 ស្តីពីគំរូសំណបិទភ្ជិតលើខុនថែនណឺផ្ទុកផល អនុផលព្រៃឈើនាំចេញ

February 14th, 2005

អនុក្រឹត្យលេខ 55 ស្តីពីយន្តការ និងនីតិវិធីអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព

June 21st, 2010

អនុក្រឹត្យលេខ 53 ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់

May 29th, 2006

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ 100 ប្រក.កសក ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃឈើឈរ និងថ្លៃលក់ទិញឈើតាមមាត់ច្រកនាំចេញ

February 27th, 1995

អនុក្រឹត្យលេខ 174 ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការនាំចូលត្បូងពេជ្រមិនទាន់កែច្ឆៃ និងការនាំេចញត្បូងពេជ្រដែលបានកែច្នៃរួចក្នុងការអនុវត្តន៍គម្រោងចេញវិញ្ញាបនបត្រគឹមប័រលី

October 11th, 2012

អនុក្រឹត្យលេខ 55 ស្តីពីការផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាពកៅស៊ូ

June 4th, 2007

ប្រកាសរួម 363/754 ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម អាហរ័ណ នីហរ័ណកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មបសិឱសថ

August 24th, 2007

ប្រកាសលេខ 664 ស្តីពីការទប់ស្កាត់ប្រភេទត្រីចាបទឹកសាប

December 29th, 2003

តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។