លិខិតគំរូនៃពាក្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនផលិតផលឈើកែឆ្នៃ ឬអនុផលព្រៃឈើ

April 10th, 2015

ការស្នើសុំសម្រាប់ការនាំចូល-នាំចេញនៃលោហៈ និងត្បូងមានតម្លៃ

April 25th, 2015

ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ការនាំចេញ-នាំចូលថ្នាំកសិកម្មក្ងុងគោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម

April 24th, 2015

ពាក្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតនាំចេញ-នាំចូលកូតាផលិតផលឈើកែឆ្នៃ ឬអនុផលព្រៃឈើ

April 10th, 2015

ឯកសាររដ្ឋបាលទោលតែមួយ(ទំព័រ ១)

November 17th, 2015

ឯកសាររដ្ឋបាលទោលតែមួយ(ខាងក្រោយនៃទំព័រ ១)

November 17th, 2015

ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតនាំចេញ/នាំចូលផលិតផលឈើកែឆ្នៃ ឬអនុផលព្រៃឈើ

April 10th, 2015

ឯកសាររដ្ឋបាលទោលតែមួយ(ទំព័រ ២)

November 17th, 2015

ការស្នើរសុំការនាំចូល-នាំចេញនៃជីកសិកម្មសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម

April 8th, 2015

ការស្នើរសុំសម្រាប់ការចុះបញ្ជីការស្តុកទុកជីកសិកម្ម

April 8th, 2015

តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។