កម្មវិធីសម្រាប់ការនាំចេញឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា

ពាក្យស្នើរសុំសម្រាប់ការចុះបញ្ជីការស្តុកទុកថ្នាំ​/ជីកសិកម្ម

អាជ្ញាប័ណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ

​ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធអាករ

ពាក្យស្នើរសុំ​លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនជលផល

អាជ្ញាប័ណ្ណស្វែងរុករករ៉ែ

ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មនាំចេញ/នាំចូលផលិតផលឈើកែច្នៃ​ ឬអនុផលព្រៃឈើ

ពាក្យ​ស្នើសុំកូតានាំចេញ-នាំចូលនៃផលិតផលជលផល

​ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីថ្នាំកសិកម្មនិង​ជីកសិកម្ម

ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់ការនាំចេញ-នាំចូលថ្នាំ/ជីកសិកម្មក្ងុងគោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម

តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។