ប្រសិនបើលោកអ្នកជាអ្នកនាំចូល ឬ នាំចេញ ឬក៏ជាអ្នកដំណើរមក ឬចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា ទំព័រនេះនឹងជួយ លោកអ្នកយល់ពីនីតិវិធីនាំចូល ឬ នាំចេញ នូវទំនិញ ឬផលិតផលផ្សេងៗដូចមានរៀបរាប់នៅខាងក្រោម៖

ការនាំចេញ-នាំចូលពាណិជ្ជកម្ម

១. ការចុះបញ្ជី

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងចង់នាំចូល ឬ នាំចេញ​ទំនិញ​​ពី​​ប្រទេស​​​កម្ពុជា លោកអ្នកត្រូវ៖

ជំហានទី១៖ ចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនជាមួយនាយកដ្ឋាន ចុះ​បញ្ជី​​​ពាណិជ្ជ​កម្មនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ បន្ទាប់មកចុះបញ្ជី សម្រាប់បង់ពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែមនៅអគ្គ​នាយក​​ដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។

ជំហានទី២៖ ចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT)នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។

ជំហានទី៣៖ ចុះប្រតិវេទន៍គយក្នុងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិទិន្នន័យគយ (ASYCUDA)

ជំហានទី៤៖ ចុះបញ្ជីស្នើសុំលេខអត្តសញ្ញាណកម្មអ្នកជាប់ពន្ធ (TIN) នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដដែល។

ជំហានទី៥៖ អ្នកប្រកាសទាំងអស់ (អ្នកនាំចូល ឬអ្នកនាំចេញ) ឈ្មួញកណ្តាលគយ ត្រូវតែចុះ ប្រតិវេទសន៍គយនៅអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ

ក្រៅពីនេះ ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀត អាចមានការទាមទារផ្សេងៗទៀតសម្រាប់អ្នកមានគោលបំណងនាំចូល ឬនាំចេញទំនិញមានការរឹតត្បិត ឬត្រួតពិនិត្យ។

សម្រាប់​​​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូមអញ្ជើញទៅកាន់តារាង​វិធានការ​ដែល​បាន​រាយ​ទៅ​តាមទំនិញ​ជាក់​លាក់ ដែលអ្នកចង់​នាំចូល ឬ នាំចេញ​ ឬ​​ស្វែងរកវិធាន​ការ ស្តង់ដារ និង​តម្រូវ​ការ​​ពិសេស ទាំងអស់។

២. ទំនិញហាមឃាត់ និងជាប់កម្រិតកំណត់

មុនពេលនាំទំនិញចូល ឬនាំ​ចេញ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា លោកអ្នក​គួរ​តែ​ធានា​ថា​ទំនិញ​ទាំងនោះ​មិន​ស្ថិត​នៅក្នុង​ប្រភេទ​ទំនិញ ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ និង​រឹតបន្តឹង​នោះ​ទេ។

ទំនិញហាមឃាត់ មិនត្រូវបាននាំចូល នាំចេញ ឆ្លងកាត់  លក់​ ឬចរាចរ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា លើកលែងតែមានលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ឧទាហណ៍ ទំនិញសម្រាប់​ប្រើ​ដោយ​​រដ្ឋាភិបាល ឬយោធា។

ទំនិញហាមឃាត់រួមមានអាវុធ គ្រឿងញៀន ​សារធាតុ​ សរសៃ​​ប្រសាទ និងសារធាតុគីមីផ្សេងៗដែល​មាន​គ្រោះថ្នាក់។

ទំនិញ​ដែលបានជាប់កម្រិតកំណត់ គឺត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូល ឬនាំចេញ​  ត្រូវ​ស្ថិត​​នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល។

ការត្រួត​ពិនិត្យណាមួយ ​អាច​រួម​បញ្ចូល​​ទាំងតម្រូវការនៃការចុះបញ្ជីក្នុងនាមជាអ្នកនាំចូល ឬ​នាំ​ចេញ​ជាមួយ​នឹង​ទី​ភ្នាក់ងារ​នោះ, ការទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណសម្រាប់នាំចូល ឬ​នាំចេញ​ទំនិញ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រឹតបន្តឹង (ឧទាហរណ៍  ក្នុង​រយៈ​ពេល​ជាក់លាក់​មួយ​ ឬក្នុងកម្រិតមួយជាក់លាក់) និង​ការ​ទទួល​​បាននូវការអនុញ្ញាតនាំចូល ឬនាំចេញជាក់លាក់ ផ្តល់ឱ្យសម្រាប់ទំនិញនីមួយៗ ដែល​​នាំចូល ឬនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជា ។

អ្នកអាចពិនិត្យបទប្បញ្ញត្តិជាក់លាក់ ដែល​ចែងពី​ការ​ហាមប្រាម និង​ការរឹតបន្តឹងនានា ដែល​​ស្ថិតនៅក្រោមអនុក្រឹត្យលេខ២០៩ ស្តីពី​ការ​អនុវត្តបញ្ជីទំនិញហាមឃាត់ និង​ទំនិញ​ជាប់​​កម្រិតកំណត់ អមជាមួយ ឧបសម្ព័ន្ធ១ ស្តីពីបញ្ជី​ទំនិញ ​និង​ឧបសម្ព័ន្ធ ២ ស្តីពី​សេចក្តី​ពន្យល់ និងកំណត់សម្គាល់ និង​តាម​រយៈ​ច្បាប់​ ព្រមទាំង​បទប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ទី​ភ្នាក់ងារ​​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត ។ លោកអ្នកក៏អាចពិនិត្យបញ្ជី​វិធានការដែលរាយ នៅខាងក្រោម ទំនិញ ជាក់លាក់​ណាមួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​នាំ​​ចូល ឬ​ស្វែងរកពីវិធានការ ស្តង់ដារ និងតម្រូវការពិសេស នៅទីនេះ

៣. តម្រូវការអនាម័យ និង ភូតគាមអនាម័យ

ប្រសិនបើទំនិញដែលលោកអ្នកមានបំណង នាំចូល ឬ​នាំចេញ ​គឺ​ជាប្រភេទទំនិញ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​​​ការត្រួតពិនិត្យអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ លោកអ្នក​ត្រូវ​គោរព​តាម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ពិសេស​​​ទាក់ទង​នឹង​ទំនិញ​ទាំងនោះ ។ លោកអ្នកអាចនូវ​រាល់​ទំនិញ​ដែល​​ស្ថិតនៅក្រោមតម្រូវការ ដោយ​ប្រើប្រាស់​តារាង​ស្វែងរក​នៅក្នុងទំព័រស្វែងរកទំនិញ។

លោកអ្នក​ត្រូវចុះបញ្ជី ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ ​ហើយ​រាល់​ការផ្ញើទំនិញនីមួយៗ ត្រូវ​មាន​លិខិត​អនុញ្ញាត ដើម្បីនាំចូល ឬ​នាំចេញទំនិញទាំងនោះ ទាំងការអនុញ្ញាតពី​អគ្គនាយកដ្ឋាន​បសុ​សត្វ ​ឬ ពី​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កសិកម្ម​​នៃក្រសួង​កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។សូមមើលវិធានការ​ដែលបាន​រាយ​នៅ​ក្រោមទំនិញ ជាក់លាក់ណាមួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​នាំចូល ឬ​​ស្វែងរក​វិធានការ ស្តង់ដារ និងតម្រូវការពិសេស​  នានា ដើម្បី​បញ្ជាក់​ថា​ទំនិញនោះត្រូវទាមទារឱ្យមានការ​ចុះ​​បញ្ជី ​ឬ​ការ​អនុញ្ញាត ឬសុំអាជ្ញាបណ្ណ។

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្កើតកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មានSPSអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀង វិធានការអនាម័យ និង​ភូត​គាម​​អនាម័យ របស់អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ។លោកអ្នកអាចទាក់ទងកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មានSPSប្រសិន​​បើអ្នកមាន​សំណួរ​ណាមួយ ​ដែលទាក់ទងនឹងតម្រូវការអនាម័យ និង​ភូត​គាម​អនាម័យ ។ លោកអ្នកក៏អាចរកបាននូវ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៃកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាន SPS នៅទីនេះ។

៤. តម្រូវ​ការ​បច្ចេកទេស

ចំពោះប្រភេទ​ផលិតផល​មួយ​ចំនួន​ ​ចាំបាច់​ត្រូវ​ទទួល​បាន​លិខិត​អនុញ្ញាត​ដែល​បញ្ជាក់​ថា​ផលិតផល​​​បាន​អនុលោម​តាម​ស្តង់ដារ​បច្ចេកទេសជាក់លាក់ ។ ប្បញ្ញត្តិ​បច្ចេកទេស​ត្រូវ​ផ្តល់​ដោយក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម ​និង​សិប្បកម្ម

លោកអ្នក​​អាច​ស្វែង​រក​ក្នុង​គេហទំព័រនេះ​ ​នូវផលិតផលដែលស្ថិតនៅក្នុងតម្រូវការខាងលើ ដោយ​ប្រើ​តារាង​ស្វែង​រក​ទំព័រ​ស្វែង​រក​ផលិតផល។ ការ​ពណ៌នា​លម្អិត​អំពី​នីតិវិធី ​និង​តម្រូវ​ការ​​ឯកសារ​​ អាច​រកបាននៅទំព័រស្វែង​រក​នីតិវិធី​។​

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​បាន​បង្កើត​ របាំងបច្ចេកទេសចំពោះពាណិជ្ជកម្ម (TBT Enquiry Point) ។ នេះ​ជា​ចំណុច​ទំនាក់ទំនង​ថ្នាក់ជាតិ ដែល​បាន​អនុវត្ត​កាតព្វកិច្ច​ប្រកប​ដោយ​តម្លាភាព​ តាម​រយៈ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ទាក់​ទង​នឹង​របាំង​បច្ចេកទេស​ចំពោះ​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​ (TBT Agreement) ​នៃ​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​ (WTO)។ លោកអ្នក​អាច​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី TBT និង​ព័ត៌មានលម្អិត​អំពីកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាន TBT។

 ៥. ប្រតិវេទន៍​គយ

រាល់​ទំនិញ​នាំចូល​ ឬ​នាំ​ចេញ​ពី​ប្រទេសកម្ពុជា​​ត្រូវ​តែ​​ជូន​ដំណឹង និង​បង់​ពន្ធនិងអាករ លើក​លែង​​​តែទំនិញមួយចំនួនទទួលបានការលើកលែង ឬព្យួរពន្ធ ។

ដើម្បីបង្កើតប្រតិវេទន៍មួយត្រូវបំពេញពាក្យពេញលេញ តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​​អេឡិចត្រូនិក និងចុះហត្ថលេខាដែល​ទទួលស្គាល់ជា ឯកសារ​រដ្ឋបាល​តែ​មួយ (SAD) តាម​រយៈASYCUDA Worldនិងជាច្បាប់ចម្លងរឹងនៅ​ការិយាល័យ​​គយ​ ដោយ​​ភ្ជាប់​ជាមួយ​​​ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​ជា​អប្បបរមាដូច​ខាង​ក្រោម៖

 • វិក្កយបត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម ឬ​ឯកសារ​នៃកិច្ចសន្យា​លក់​ដែល​បានពី​អ្នកផ្គត់ផ្គង់​ទំនិញ
 • ឯកសារ​អំពី​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន រួម​មាន​ វិក្កយបត្របញ្ជី​រាយ​នាម​មុខ​ទំនិញ ឬ វិក្កយ​បត្រ​នៃ​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​តាម​ផ្លូវ​អាកាស
 • បញ្ជី​នៃ​ការ​វេចខ្ចប់

ឬ អាចមានឯកសារចាំបាច់ផ្សេងទៀតដូចជា៖

 • ឯកសារ​ដឹកជញ្ជូន
 • អាជ្ញាបណ្ណណា​មួយ, លិខិត​អនុញ្ញាតណាមួយ​, ឬ​ប្រកាសនីយបត្រ​ដែល​​ចេញ​ពី​ភ្នាក់ងារ​​គយ ឬ​អាជ្ញាធរ​មាន​សមត្ថកិច្ច​ណាមួយ អាស្រ័យ​ទៅ​លើផលិត​ផល​ដែល​បាន​នាំ​ចូល
 • វិញ្ញាបនបត្រ​ធានារ៉ាប់រ៉ង
 • វិញ្ញាបនបត្រ​ដើមកំណើត (ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី​ប្រភព​ដើម​នៃ​ទំនិញ)
 • ឯកសារផ្សេងៗទៀត

លិខិត​អនុញ្ញាត​​គយ

លិខិត​អនុញ្ញាត​​គយជា​ឯកសារ​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យមាន​ភ្ជាប់មក​ជាមួយ​នឹង​ការ​ចុះ​ប្រតិវេទន៍​គយ​ ក្នុង​ករណី​នៃការ​នាំ​ចូល និងនាំចេញ​នៃទំនិញ​ដែល​ជាប់​ទាក់​ទង​នឹង ៖

 • ការ​នាំ​ចូល​សម្រាប់​គម្រោង​វិនិយោគ​ក្នុង​វិស័យ​ឯកជន និង​វិស័យ​សាធារណៈ
 • ការ​​នាំ​ចេញ​សម្រាប់​គម្រោង​វិនិយោគ​ក្នុង​វិស័យ​​ឯកជន និង​វិស័យ​សាធារណៈ
 • ការ​នាំ​ចេញ ឬ​នាំ​ចូល​បណ្តោះអាសន្ន​នូវ​ទំនិញ និង​យានយន្ត
 • ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ទំនិញ​ពី​ព្រំដែន​កម្ពុជា​មក​ផែស្ងួត​ និង
 • សម្រាប់​រាល់​ទំនិញ​ដែល​រាយ​នាម​ក្នុង​អនុក្រឹត្យ​លេខ ២០៩ ស្តី​ពី​ការអនុវត្ត​​បញ្ជី​ទំនិញ​ហាម​ឃាត់ និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់ ។ បន្ថែមលើ​អាជ្ញាបណ្ណ​ ឬលិខិត​អនុញ្ញាតពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដែល​ត្រូវ​ការ​ដោយ​អាជ្ញាធរ​មាន​សមត្ថកិច្ច និង​ទទួល​បាន​មុនទម្រង់បែបបទសម្រាប់លិខិតអនុញ្ញាតគយ ។

លិខិត​អនុញ្ញាត​គយ ​ត្រូវទទួល​បាន​ពី​នាយកដ្ឋាន​នីតិវិធី​គយ​នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ ​និង​រដ្ឋាករ (GDCE) ​រាជធានីភ្នំពេញ និងត្រូវបាន​បង្ហាញ​តាម​ការ​កំណត់​​នៅការិយាល័យ​គយ​ ភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹងលិខិត​ស្នើ​សុំ​ប្រតិវេទន៍​គយ ។ ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​នីតិវិធី​ដើម្បី​ទទួល​បាន​លិខិត​​អនុញ្ញាត​គយ​អាច​រក​បាននៅទីនេះ។

លិខិត​អនុញ្ញាត​គយនៃ​​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស

លិខិត​អនុញ្ញាត​គយនៃ​​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស ជា​ឯកសារ​ដែលតម្រូវឱ្យមានភ្ជាប់មកជាមួយ​នឹង​​​​លិខិត​ស្នើ​សុំប្រតិវេទន៍​គយ​ ក្នុ​ង​ករណី​នៃ​ការ​នាំចូល ឬនាំចេញ​ទំនិញ​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​​​ផលិត​ និង​ប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ ។ លិខិត​អនុញ្ញាតគយនៃ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​​ អាចត្រូវបាន​ផ្តល់ឱ្យ​ដោយ​​នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​តំបន់សេរី ​នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ​និង​រដ្ឋាករ​ នៅ​រាជធានីភ្នំពេញ និង​ក្នុង​ករណី​ខ្លះ​នៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស ដែលមន្រ្តី​គយ​ត្រូវ​បានដាក់​ឲ្យ​បម្រើ​ការ ។ ព័ត៌មាន​លម្អិត​ទាក់​ទង​នឹង​នីតិវិធី​ដើម្បី​ទទួល​បាន​លិខិត​អនុញ្ញាត​គយ​តំបន់​​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​អាច​រក​បាន​នៅទីនេះ។

ការ​នាំ​ចូល​​ឥន្ធនៈ ឧស្ម័ន ​ប្រេង​ និង​ទំនិញ​ដែល​នាំ​ចូល​ក្រោម​របប​រួច​ពន្ធ

សម្រាប់​​ការ​នាំ​ចូល​ផលិតផល​ឥន្ធនៈ​ដែល​រួម​មាន ប្រេង ឧស្ម័ន និង​ផលិតផល​ដទៃ​ទៀត​ដែល​​​សំយោគ​ចេញ​ពី​ឥន្ធនៈ​ និង​ទំនិញ​ដែល​នាំ​ចូល​ក្រោម​របប​រួច​ពន្ធ​ លិខិតអនុញ្ញាត​មួយ​ត្រូវ​​​ទទួល​បានពីនាយកដ្ឋាន​គយ​រដ្ឋាករ ​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ​និង​រដ្ឋាករនៅ​រាជធានីភ្នំពេញ ។ លិខិតអនុញ្ញាត​នេះ​ជាឯកសារដែលតម្រូវឱ្យមានភ្ជាប់មកជាមួយ​លិខិត​ស្នើ​សុំ​ប្រតិវេទន៍​គយ​ និង​ត្រូវទទួល​បាន​មុន​ស្នើសុំ​ប្រតិវេទន៍​គយ​ ។

ដំណើរការ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​លិខិត​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​នាំ​ចូល​ផលិតផល​ឥន្ធនៈ​ និង​ទំនិញ​រួច​ពន្ធ​ ត្រូវ​​មាន​អត្តសញ្ញាណ​ច្បាស់​លាស់​ លើកលែង​តែ​ការ​នាំ​ចូល​ផលិតផល​ឥន្ធនៈ​ដែល​អ្នកស្នើ​សុំ​​បានទទួលការយល់ព្រមឲ្យ​នាំ​ចូល​ផលិតផល​ឥន្ធនៈ​ចូល​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ ព័ត៌មាន​លម្អិត​ស្តី​ពី​នីតិវិធី​ដើម្បី​ទទួល​បាន​លិខិត​អនុញ្ញាតដើម្បី​នាំ​ចូល​ឥន្ធនៈ ឧស្ម័ន និង​ប្រេង និង​ទំនិញ​ដែល​នាំ​ចូល​ក្រោម​របប​រួច​ពន្ធ​ អាច​រក​បាននៅទីនេះ។

៦. ការ​ចាត់​ចំណាត់ថ្នាក់ និង​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ការ​វាយ​តម្លៃ

ពន្ធ​គយ​​ត្រូវទូទាត់​លើ​ទំនិញ​នាំ​ចូល​គិត​ជា​ភាគរយ​នៃ​តម្លៃ​ដែល​បាន​ប្រកាស ។ អត្រា​នៃ​ពន្ធ​ត្រូវ​​​បានគិត​ខុស​ៗ​គ្នា ​ទៅ​តាម​ទំនិញ​នាំ​ចូល​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា ​អាស្រ័យ​ទៅតាម​​ផលិតផល ​និង​​ប្រទេស​នៃប្រភព​ដើម ។ លោកអ្នក​អាចមើលចំណាត់ថ្នាក់ និង ​អត្រា​ពន្ធ​នៃ​ប្រទេស​​កម្ពុជា នៅតារាង​ស្វែង​​រក​ទំនិញ។

ទំនិញត្រូវ​បាន​ចាត់​ថ្នាក់​ដោយ​ប្រើ​កូដ​៨​ខ្ទង់ Harmonized System (HS) របស់អង្គការ​គយ​ពិភព​លោក​ (WCO) ។ ការ​ចាត់​ថ្នាក់​ពន្ធ​លើ​ទំនិញ​នាំ​ចេញ-​នាំ​ចូល ​ត្រូវ​អនុលោម​តាម​ស្តង់ដារ AHTN របស់​អាស៊ាន​ (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature)។

ចំពោះ​ទំនិញមួយ​ចំនួន​ គយ​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​វិក្កយបត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ដោយ​នាយក​ដ្ឋាន​ផែនការ បច្ចេកទេស និង​ការ​បរទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ​ និង​រដ្ឋាករ (GDCE) ​ មុននឹង​ការ​ដាក់​លិខិត​ស្នើ​សុំ​ប្រតិវេទន៍​គយ​នៅការិយាល័យគយ ។ ព័ត៌មាន​​លម្អិត​​​អំពី​នីតិវិធី​ដើម្បីបញ្ជាក់តម្លៃ​ប្រតិវេទន៍​គយអាច​រក​បាន​នៅទីនេះ។

មូលដ្ឋាន​នៃ​ការ​គណនា​ពន្ធ​ គឺ​កំណត់ទៅតាម​តម្លៃពិតប្រាកដ​នៃ​ទំនិញ​ (ដូច​បាន​បញ្ជាក់​នៅ​ក្នុង​​វិក្កយបត្រ​ ឬឯកសារ​នៃ​កិច្ចសន្យា​លក់​ដទៃ​ទៀត) ។ ប្រសិន​បើ​តម្លៃ​នៃ​ទំនិញ​មិន​អាច​កំណត់​បាន​តាម​រយៈ​មធ្យោបាយ​នេះ​ គយ​នឹង​ព្យាយាម​​កំណត់​តម្លៃ​នៃ​ទំនិញ​តាម​រយៈ​មធ្យោបាយ​ដែល​បញ្ជាក់​ក្នុងប្រកាស​លេខ​៣៨៧​ ស្តីពី​ការ​កំណត់​តម្លៃ​ពន្ធ​គយសម្រាប់​ទំនិញ​នាំ​ចូល

៧. ASYCUDA ពិភពលោក

បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រព័ន្ធគ្រប់​គ្រង​គយ​ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ របស់ ASYCUDA ពិភពលោក​ ត្រូវ​បាន​តម្លើង​ ​និង​ប្រតិបត្តិការ​​នៅស្ទើរគ្រប់​កន្លែង​ត្រួតពិនិត្យ​គយ​អន្តរជាតិ​នៃប្រទេសកម្ពុជា រួម​មាន​ កំពង់​ផែ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ  អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ​ ផែស្ងួត​ និង​តំបន់​ព្រំដែន​​គោក​​ជាច្រើនទៀត ។

សេចក្ដីលម្អិត​លើ​នីតិវិធី​សម្រាប់​ដំណើរប្រតិវេទន៍​គយ តាមរយៈ​ ASYCUDA ដែល​អាច​រក​ឃើញ​​​នៅនៅទីនេះ។

ជារួម នីតិវិធី​នេះតម្រូវឱ្យអ្នកនាំចូល ឬអ្នកនាំចេញ ឬ ឈ្មួញកណ្តាល បំពេញឯកសារប្រតិវេទន៍គយ​(SAD)តាមប្រព័ន្ធ ASYCUDA ពិភពលោក​​​ដោយ​ផ្ទាល់​​នៅ​តាមតំបន់​គយ ។ អ្នកនាំចូល ឬអ្នកនាំចេញ អាច​ប្រើប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​នៅនឹងកន្លែង ដែល​ផ្តល់ដោយគយ ​ ដើម្បី​បំពេញឯកសាររដ្ឋបាលតែមួយ​ SAD ​ហើយ​បន្ទាប់​​មក​​ការ​ធ្វើឱ្យ​មាន​សុពលភាព​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៃទិន្នន័យ​ អ្នកនាំចូល ឬ​អ្នក​នាំចេញ ​អាចបោះពុម្ព​ និង​ចុះ​ហត្ថលេខាចំនួន២ច្បាប់ មុននឹង​ដាក់​ឯកសារ​រឹងនោះ​​ទៅ​គយ ជាមួយ​នឹង​ឯកសារ​យោង​​ទាំង​អស់​ដែល​ទាមទារ​ឱ្យ​ភ្ជាប់​មកជាមួយ ។ នីតិ​វិធីបន្ទាប់​មក​ទៀត​ គឺដំណើរ​ការ​​​តាម​ដាន​​ដោយ​ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក​ ហើយអ្នក​ជាប់ពន្ធគយ ឬ ជើងសារគយ​ នឹង​ត្រូវ​ផ្ដល់​ដំណឹង​​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​អំពី​​ស្ថានភាព​នៃ​ប្រតិវេទន៍ ។

៨. ការទូទាត់ពន្ធគយ

នៅពេលដែលប្រតិវេទន៍ត្រូវបានដាក់ស្នើ និងចុះបញ្ជី​ដោយមន្រ្តីគយ ព្រមទាំង ត្រូវ​បានវាយតម្លៃ និងបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវ អ្នក​នាំចូល ឬម្ចាស់ទំនិញ នឹង​តម្រូវ​ឱ្យ​បង់ពន្ធគយ​ និងពន្ធដារ។

ពន្ធគយ​ និងពន្ធដារនៃការនាំចូលនឹងតម្រូវឲ្យបង់ ដោយអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ ជាធរមាន។ ​ប្រសិនបើការទូទាត់​ត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើងតាមរយៈធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ​ឬ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការអនុញ្ញាតដទៃទៀត​ វិក្កយបត្រដែលចេញដោយ ស្ថាប័នទាំងនេះនឹង ត្រូវដាក់បញ្ជូនទៅមន្រ្តីគយ ដើម្បីជាភស្តុតាងនៃការទូទាត់។ នៅច្រកព្រំដែន ការទូទាត់អាចធ្វើបាន ដោយផ្ទាល់នៅផ្នែកគណនី នៃការិយាល័យគយ ដោយមូលប្បទានបត្រ​ដែលមាន​ការបញ្ជាក់​ ឬ សម្រាប់​​របបមួយចំនួនដោយមាន​ការធានា​របស់​ធនាគារ ។

ក្រោយពេលការទូទាត់ពន្ធគយ និងពន្ធដាបានបញ្ចប់ មន្រ្តីគយនឹងចេញវិក័យបត្រគយតាមរយៈ ASYCUDA។

៩. កាំកុងត្រូល

អគ្គនាយកដ្ឋាន​កម្ពុជា​ត្រួតពិនិត្យ​ទំនិញ​​អាហ័រណ នីហ័រណ និង​បង្រ្កាប​ការក្លែង​បន្លំ(កាំកុងត្រូល)នៃ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ ​គឺ​ជាភ្នាក់​ងារ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​​ ដែលមានកាតព្វកិច្ច​ធានា​គុណភាព និង​សុវត្ថិភាព​នៃ​ទំនិញ និង​សេវាកម្ម​ សម្រាប់​ការពារ​​សុខភាព ​និង​សុវត្ថិភាព​​នៃ​អ្នក​ប្រើប្រាស់, ធានា​ការពារ​ផល​ប្រយោជន៍​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ , ធានា​​អនុលោមភាព​​ទៅនឹងបទប្បញ្ញត្តិ​​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម ព្រមទាំង​ផ្ដល់​សេវា​ត្រួត​ពិនិត្យ​​ពាណិជ្ជកម្ម ។

សម្រាប់ការនាំចូលផលិតផលអាហារ សារធាតុគីមី ថ្នាំ អគ្គិសនី និងសម្ភារៈ​អេឡិចត្រូនិច ទាំងអស់ តម្រូវឱ្យមានបែបបទមួយសម្រាប់ការិយាល័យ CAMCONTROL នៅភ្នំពេញ ដើម្បី​ទទួលបានការអនុញ្ញាតមុនទំនិញមកដល់ ។ ព័ត៌មាន​លម្អិត​​លើ​នីតិវិធី​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការអនុញ្ញាតរបស់​កាំកុងត្រូល​មុនការមកដល់​នៃ​ទំនិញ ​អាចរក​បាននៅទីនេះ។

ការអនុញ្ញាតវាយតម្លៃ​​មុនទំនិញមកដល់​ ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការស្នើឯកសារ ជាមួយ​ ​ឯកសារ​​​ពាណិជ្ជកម្ម​ផ្សេងទៀត​ ទៅកាន់ការិយាល័យ​កាំកុងត្រូល​​ នៅ​តាម​តំបន់ព្រំដែន​ ទៅ​កាន់​ការិយាល័យ​កាំកុងត្រូល ដើម្បី​ធ្វើ​អធិការ​កិច្ច​លើ​ទំនិញ ។ អធិការ​កិច្ច​នេះ​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​រួម​ជាមួយនឹងមន្រ្តី​គយ ហើយ​វាជាការចាំបាច់​ដើម្បី​ទទួល​ការយល់​ព្រមពី​កាំកុងត្រូល​​បន្ទាប់​ពី​អធិការកិច្ច ដើម្បី​ធានា​ថា នៅ​ពេល​ដែលមន្រ្តីគយ​អនុញ្ញាតឱ្យដឹកទំនិញចេញ ទំនិញ​ទាំង​នោះ​នឹងត្រូវចាកចេញពីតំបន់ផ្ទុកទំនិញ ។

១០. វិញ្ញាបនបត្រដើមកំណើត

អ្នកនាំចេញ​កម្ពុជា ត្រូវបញ្ជាក់ពី​ប្រភព​ដើម​នៃ​ទំនិ​ញ​ ឬ បញ្ជាក់ពីកាតព្វកិច្ចគយ នៅ​ពេល​​នាំចូល​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ដែល​ជាគោលដៅនៃទំនិញ ។ អ្នកនាំចេញ​​កម្ពុជា ​​ត្រូវមាន​នូវ​វិញ្ញាបនបត្រ​ដើមកំណើត ។ គ្រប់​វិញ្ញាបនបត្រ​ដើមកំណើត​​ ត្រូវ​បាន​​ចេញ​ដោយក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម។ព័ត៌មាន​ទាក់​ទងនឹង​នីតិ​វិធី​ដើម្បី​ទទួល​បាន​វិញ្ញាបនបត្រដើម​កំណើតអាច​រក​បាន​នៅទីនេះ ខណៈ​ដែល​បទប្បញ្ញតិ្ត​ទាក់​ទង​នឹង​ការផ្ដល់​វិញ្ញាបន​បត្រ​ដើម​កំណើត អាចត្រូវបាន​រកឃើញតាមរយៈការស្វែងរកអត្ថបទគតិយុត្ត។

ការផ្ទេរទំនិញ

ប្រសិនបើ​អ្នក​មានបំណង​​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​ពី​ព្រំដែន​អន្តរជាតិ​មួយ ទៅ​កាន់ព្រំដែនមួយទៀត តាម​រយៈ​ព្រំប្រទល់​នៃ​ប្រទេសកម្ពុជា អ្នក​ត្រូវតែ​ប្រកាសពី​ទំនិញ​ទៅ​កាន់មន្រ្តី​គយ​ដោយ​​អនុវត្ត​​តាម​នីតិវិធី​នៃ​ការឆ្លងកាត់ទំនិញ ។

ការប្រកាស​នាំចូល​ស្ថិតក្រោម​របប​នៃ​ការឆ្លងកាត់ទំនិញ​ ត្រូវ​តែ​ដាក់​ស្នើ​ទៅកាន់មន្រ្តី​គយ នៅ​ពេល​ទំនិញមកដល់ព្រំដែនកម្ពុជា។

ឯកសារ​ខាងក្រោមនេះ​ ត្រូវ​តែ​ភ្ជាប់​មកជាមួយ​នឹង​ការប្រកាស :

 • វិក្កយបត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម ឬ កិច្ច​សន្យា​លក់​ទិញ
 • បញ្ជី​រាយមុខទំនិញ ឬ ឯកសារដឹកជញ្ជូនទំនិញ
 • បញ្ជីវេចខ្ចប់

ក្រៅពីនេះ អាចមានឯកសារផ្សេងៗទៀតដូចជា៖

 • បញ្ជីទំនិញ
 • អាជ្ញាបណ្ណ លិខិតអនុញ្ញាត ឬ វិញ្ញាបនបត្រ​ចេញ​ដោយមន្រ្តី​គយ និង ​ភ្នាក់ងារ​និយ័តករ អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​មុខទំនិញ​នាំចូល
 • ​វិញ្ញាបនបត្រ​ធានារ៉ាប់​រង
 • វិញ្ញាបនបត្រដើមកំណើត
 • ឯកសារ​ពាក់​ព័ន្ធ​ផ្សេងទៀត ។

​​ការផ្ទេរ​ទំនិញ​​មិនតម្រូវឲ្យ​បង់​ពន្ធ​នោះទេ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ប្រកាស​ត្រូវតែ​​ផ្តល់​ឱ្យ​នូវ​ការធានា​​ជា​ទម្រង់​​មូលប្បទានបត្រ​ ឬ លិខិត​ធានា ចេញដោយ​ធនាគារ​ ឬ គ្រឹះ​ស្ថាន​​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ចំនួនទឹក​ប្រាក់​ស្មើ​នឹង​កាតព្វកិច្ច​គយ និង កាតព្វកិច្ច​​ដទៃទៀត​ដែល​ធានា​ថា​ទំនិញមានសុវត្ថិភាព ។

ទំនិញ​​ដែលត្រូវឆ្លងកាត់ ត្រូវតែ​អនុវត្ត​តាម​​ការណែនាំរបស់មន្ត្រីគយ​ ​ហើយ​នៅពេល​ទៅ​ដល់​​ព្រំ​ដែនខាងក្រៅ ឯកសារ​សម្រាប់​ការឆ្លង​​កាត់​ត្រូវតែ​ដាក់​ស្នើ​ទៅ​កាន់មន្រ្តី​គយ​សម្រាប់​ការ​ត្រួតពិនិត្យ ។ ប្រសិនបើនីតិវិធីប្រព្រឹត្តិទៅមានសណ្តាប់ធ្នាប់​ នោះមន្រ្តីគយ​នឹង​អនុញ្ញាត​​ឱ្យ​​ទំនិញ​ទាំងនេះ​ចាកចេញ​ពី​កម្ពុជា ហើយ​ការធានា​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប​ចោល ។ ប្រសិន​បើ​ការ​ធានា​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ក្រោមទម្រង់​ជា​មូលប្បទានបត្រ​ នោះ​វានឹងត្រូវបានសងជូនទៅ​អ្នក​ប្រកាស​​នោះ​វិញ ។

តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។