ប្រកាសលេខ 099 ស្តីពីនីតិវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យដើមគ្រា និងការផ្តល់សុពលភាពផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្ម

February 4th, 2015

អនុក្រឹត្យលេខ 110 ​ស្តីពីការ​ផ្តល់ការ​អនុញ្ញាត​បំពេញ​ប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​និងព័ត៌មាន

July 21st, 2017

ប្រកាស​លេខ 447 ស្តីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​សំណល់​អាគុុយ​ និងសំណល់​ថ្មពិល​

October 27th, 2016

ប្រកាសលេខ 051 ស្តីពីនីតិវិធីនិងតម្រូវបមាណីយសម្រាប់ការចុះបញ្ជីចំណីសត្វ វត្ថុធាតុដើម និងសារធាតុបន្ថែម

January 16th, 2018

អនុក្រឹត្យលេខ 195 ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការនាំចេញផលិតផលរ៉ែ

September 22nd, 2016

ប្រកាសលេខ 375 ស្តីពីគំរូពាក្យស្នើសុំ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាពពូជដំណាំ

July 6th, 2017

Cambodia’s industrial product exports exceed $6 billion in 2020

January 1st, 1970

ច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍

December 17th, 2015

ប្រកាសលេខ 539 ស្តីពីការប្រើប្រាស់តែមប្រិ៍អាករសម្រាប់បង់អាករពិសេសលើផលិតផលបារី

April 30th, 2014

អនុក្រឹត្យលេខ 168 ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថង់ប្លាស្ទិក

October 10th, 2017

តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។