ក្រុមប្រឹក្សាជំរុញការនាំចេញកម្រាលព្រំ (CEPC) ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងវាយនភណ្ឌនៃរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា នឹងរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មកម្រាលព្រំលើកទី៤០ "The 40th India Carpet Expo-Virtual Exhibition" តាមរយៈអេឡិចត្រូនិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។