ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ មមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស សាខា ការិយាល័យតំណាង បុត្រសម្ព័ន្ធ ឬទីភ្នាក់ងារទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជីសារឡើងវិញ មេត្តាជ្រាបថា៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសម្រេចពន្យាពេលនៃការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្ត រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។