ដើម្បីឱ្យស្របតាមការតម្រូវរបស់លេខាធិការដ្ឋានបញ្ជរតែមួយអាស៊ាន (ASEAN Single Window) ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញ សម្រាប់ការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញទម្រង់ ឌី (CO Form D) ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នេះតទៅ លើចំណុចខាងក្រោម៖

– ដកចេញព័ត៌មានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន (ដូចជា៖ BY SEA, BY TRUCK, BY AIR) ក្នុងប្រអប់លេខ៣ (Means of Transport)

– ដាក់បង្ហាញបរិមាណវេចខ្ចប់ (amount of package) នៅជួរចុងក្រោយនៃ Description ទំនិញនីមួយៗ ក្នុងប្រអប់លេខ៧ ជាស្វ័យប្រវត្តិ

ដាក់បង្ហាញលេខរៀង Item Number នៃ Description ទំនិញនីមួយៗ ក្នុងប្រអប់លេខ៥ ជាស្វ័យប្រវត្តិ

អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកនាំចេញចុះបញ្ជីមុខទំនិញក្នុងប្រព័ន្ធជាមួយ HS Code របស់ប្រព័ន្ធបានដល់ ១០ ខ្ទង់ ឬ ១១ ខ្ទង់

តម្រូវឱ្យអ្នកនាំចេញបញ្ចូលទឹកប្រាក់ (FOB Value) តាមមុខទំនិញនីមួយៗដូចក្នុងវិក័យបត្រទំនិញ​ដែលបានផ្ជាប់

តម្រូវឱ្យអ្នកនាំចេញពិនិត្យមើល CO Form D ដែលបាន Approved រួចនៅលើប្រព័ន្ធតាមរយៈតណភ្ជាប់៖ https://docs.nsw.gov.kh/public-search/atiga ដើម្បីដឹងថា​ CO Form D នោះទទួលបានដោយប្រព័ន្ធរបស់ប្រទេសនាំចូលជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិក (ATIGA e-Form D is received by destination country)

ដាក់បង្ហាញលេខរៀង Item Number នៃ Description ទំនិញនីមួយៗ ក្នុងប្រអប់លេខ៥ ជាស្វ័យប្រវត្តិ

អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកនាំចេញចុះបញ្ជីមុខទំនិញក្នុងប្រព័ន្ធជាមួយ HS Code របស់ប្រព័ន្ធបានដល់ ១០ ខ្ទង់ ឬ ១១ ខ្ទង់

តម្រូវឱ្យអ្នកនាំចេញបញ្ចូលទឹកប្រាក់ (FOB Value) តាមមុខទំនិញនីមួយៗដូចក្នុងវិក័យបត្រទំនិញ​ដែលបានផ្ជាប់

តម្រូវឱ្យអ្នកនាំចេញពិនិត្យមើល CO Form D ដែលបាន Approved រួចនៅលើប្រព័ន្ធតាមរយៈតណភ្ជាប់៖ https://docs.nsw.gov.kh/public-search/atiga ដើម្បីដឹងថា​ CO Form D នោះទទួលបានដោយប្រព័ន្ធរបស់ប្រទេសនាំចូលជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិក (ATIGA e-Form D is received by destination country)