ឈ្មោះ តម្រូវការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការនាំចូល នាំចេញ និងដឹកឆ្លងកាត់នៃសត្វ, ផលិតផលសត្វ, ផលិតផលបសុឱសថ និងផលិតផលចំណីសត្វ វត្ថុធាតុដើម និងសារធាតុបន្ថែម
ការពិពណ៌នា រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលដែលនាំចូល នាំចេញ នាំធ្លងកាត់ និងចរាចរបសុឱសថនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបង្ហាញលិខិតអនុញ្ញាត ឬឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលតម្រូវដោយច្បាប់នេះ ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីអង្គភាពជំនាញទទួលបន្ទុកផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាលមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការត្រួតពិនិត្យ។ ការនាំចូល ការនាំចេញ និងការនាំឆ្លងកាត់សត្វ និងផលិតផលសត្វ ត្រូវធ្លងការត្រួតពិនិត្យអនាម័យ និងវិធានការបសុព្យាបាលរបស់មន្ត្រីអង្គភាពជំនាញទទួលបន្ទុកផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាលមានសមត្ថកិច្ចប្រចាំការនៅកន្លែង ឬស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យតាមប្រកទ្វារព្រំដែន ដែលកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ។
មតិយោបល់ ដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈ និងធានាគុណភាពផលិតផលនាំចូល និងនាំចេញ។
Validity From 28/01/2016
Validity To 31/12/9999
Reference មាត្រា 33, 37, 42, 47, 59, 92
Technical Code A84, P61
ទីភ្នាក់ងារ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
Created Date 2023-03-08 06:18:24
Updated Date 2023-03-08 06:18:24
Status publish
Measure Type អធិការកិច្ច
Legal/Regulation ច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ
Un Code 2180-Export Prohibition
តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

This measure applies to commodity/s


លេខកូដ HS ការពិពណ៌នា
10143 ​​​- ​​​- សេះពូជ​សុទ្ធ
10144 ​​​- ​​​- ផ្សេងទៀត
10145 ​​​- លា​ពូជសុទ្ធ
10146 ​​​- ​​​- ផ្សេងទៀត
10147 ​​​- ផ្សេងទៀត
10148 ​​​- ​​​- គោពូជសុទ្ធ
10149 ​​​- ​​​- ​​​- គោឈ្មោល (រួម​ទាំង​គោបា)
10150 ​​​- ​​​- ​​​- ផ្សេងទៀត
10151 ​​​- ​​​- ក្របីពូជសុទ្ធ
10152 ​​​- ​​​- ផ្សេងទៀត
Next Entries