ឈ្មោះ តម្រូវការវេចខ្ចប់ និងស្លាកសញ្ញាសម្រាប់ផលិតផលបសុឱសថ និងផលិតផលចំណីសត្វ វត្ថុធាតុដើម ឬសារធាតុបន្ថែម
ការពិពណ៌នា សំបកវេចខ្ចប់នៃផលិតផលបសុឱសថដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវផលិតពីវត្ថុធាតុដែលធានាមិនប្រែប្រួលលក្ខណៈរូប គីមី និងជីវៈនៃផលិតផលបសុឱសថ។ ស្លាកសញ្ញាព័ត៌មាននៃផលិតផលបសុឱសថ ត្រូវតែមានជាភាសាខ្មែរ អាចអានបាន ងាយយល់ និងមិនងាយរលុប និងត្រូវបោះពុម្ពផ្ទាល់លើសំបកវេចខ្ចប់ ឬត្រូវប្រើបរិយាយបណ្ណព័ត៌មានបន្ថែមតាមការចាំបាច់។ ព័ត៌មានអប្បបរមា និងគំរូស្លាកសញ្ញាព័ត៌មានសម្រាប់បសុឱសថ ត្រូវបានកំណត់ក្នុងនីតិវិធី និងការតម្រូវបមាណីយម្រាប់ការចុះបញ្ជីបសុឱសថ។ សំបកវេចខ្ចប់នៃផលិតផលចំណីសត្វ វត្ថុធាតុដើម ឬសារធាតុបន្ថែមដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវផលិតពីវត្ថុធាតុដែលជាប់មាំល្អ ធន់នឹងធាតុអាកាស មិនបណ្តាលឲ្យប្រែប្រួលលក្ខណៈរូប និងគីមីនៃផលិតផលនិងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការប្រើប្រាស់ ។ ស្លាកសញ្ញាព័ត៌មាននៃផលិតផលចំណីសត្វ វត្ថុធាតុដើម ឬសារធាតុបន្ថែម ត្រូវតែមានជាភាសាខ្មែរអាចអានបាន ងាយយល់ និងមិនងាយរលុប ដោយត្រូវបោះពុម្ពផ្ទាល់លើសំបកវេចខ្ចប ឬត្រូវប្រើបរិយាយបណ្ណព័ត៌មានបន្ថែមតាមការចាំបាច់ ។ ព័ត៌មានអប្បបរមា និងគំរូស្លាកសញ្ញាព័ត៌មានសម្រាប់ចំណីសត្វ វត្ថុធាតុដើម ឬសារធាតុបន្ថែមត្រូវបានកំណត់ក្នុង ងនីតិវិធី និងការតម្រូវបមាណីយសម្រាប់ការចុះបញ្ជី ។
មតិយោបល់ ដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈ និងធានាគុណភាពផលិតផលនាំចូល និងនាំចេញ។
Validity From 28/01/2016
Validity To 31/12/9999
Reference មាត្រា 36, 46
Technical Code A31, A33, P69
ទីភ្នាក់ងារ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
Created Date 2023-03-08 06:18:24
Updated Date 2023-03-08 06:18:24
Status publish
Measure Type SPS Measures
Legal/Regulation ច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ
Un Code 2180-Export Prohibition
តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

This measure applies to commodity/s


លេខកូដ HS ការពិពណ៌នា
10143 ​​​- ​​​- សេះពូជ​សុទ្ធ
10144 ​​​- ​​​- ផ្សេងទៀត
10145 ​​​- លា​ពូជសុទ្ធ
10146 ​​​- ​​​- ផ្សេងទៀត
10147 ​​​- ផ្សេងទៀត
10148 ​​​- ​​​- គោពូជសុទ្ធ
10149 ​​​- ​​​- ​​​- គោឈ្មោល (រួម​ទាំង​គោបា)
10150 ​​​- ​​​- ​​​- ផ្សេងទៀត
10151 ​​​- ​​​- ក្របីពូជសុទ្ធ
10152 ​​​- ​​​- ផ្សេងទៀត
Next Entries