ឈ្មោះ តម្រូវការសម្រាប់ការអនុញ្ញាតនាំចូល និងអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា
ការពិពណ៌នា អ្នកនាំចូលឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាគួរតែចាប់ផ្តើមដំណើរការនាំចូលដោយទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាត និងអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចូលចាំបាច់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ។ ការអនុញ្ញាត និងអាជ្ញាបណ្ណទាំងនេះធានាថាឧបករណ៍ដែលបាននាំចូលអនុលោមតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាព គុណភាព និងបទប្បញ្ញត្តិ។ អ្នកនាំចូលត្រូវតែដឹងអំពីតម្រូវការជាក់លាក់សម្រាប់ប្រភេទឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាដែលពួកគេមានបំណងនាំចូល និងចាប់ផ្តើមដំណើរការពាក្យសុំឱ្យបានល្អជាមុន ដើម្បីជៀសវាងការពន្យារពេល។
មតិយោបល់ ដើម្បីធានាគុណភាពផលិតផលនាំចូល និងនាំចេញ។
Validity From 10/10/2023
Validity To 10/10/2023
Reference មាត្រា 21, 22, 32, 35, 45
Technical Code A81, A89, P62, P69
ទីភ្នាក់ងារ អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ
Created Date 2024-06-20 14:45:27
Updated Date 2024-06-20 14:45:27
Status publish
Measure Type Advertising limitations
Legal/Regulation ‘Focusing on fragrant rice will help meet export target to Indonesia’
Un Code 40th INDIA CARPET EXPO-VIRTUAL EXHIBITION
តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

នីតិវិធី


Procedure Name ការពិពណ៌នា Category View Procedure Detail with Relevant Forms
Application for Tech Equipment Export testing The objective of this procedure is to facilitate the smooth export of tech equipment while complying with international trade regulations. View

This measure applies to commodity/s


លេខកូដ HS ការពិពណ៌នា