ឈ្មោះ តម្រូវការចុះបញ្ជី និងបំពេញបមាណីយសម្រាប់ការនាំចូល-នាំចេញចំណីសត្វ វត្ថុធាតុដើម និងសារធាតុបន្ថែម
ការពិពណ៌នា ការនាំចូល-នាំចេញចំណីសត្វ វត្ថុធាតុដើម និងសារធាតុបន្ថែមតម្រូវឱ្យចុះបញ្ជីតាមប្រភេទនៅអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាព និងផលិតកម្មសត្វ។ ចំណីសត្វ វត្ថុធាតុដើម និងសារធាតុបន្ថែមត្រូវអនុលោមតាមតម្រូវការបមាណីយដែលមានបញ្ជាក់តាមប្រភេទមុខទំនិញ។
មតិយោបល់ ដើម្បីការពារសុខភាពមនុស្ស និងសត្វ
Validity From 16/01/2018
Validity To 31/12/9999
Reference ប្រការ 5, 6, 7-19
Technical Code P69
ទីភ្នាក់ងារ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
Created Date 2023-03-08 06:18:25
Updated Date 2023-03-08 06:18:25
Status publish
Measure Type SPS Measures
Legal/Regulation ប្រកាសលេខ 051 ស្តីពីនីតិវិធីនិងតម្រូវបមាណីយសម្រាប់ការចុះបញ្ជីចំណីសត្វ វត្ថុធាតុដើម និងសារធាតុបន្ថែម
Un Code 2320-Export technical measures, n.e.s.
តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

This measure applies to commodity/s


លេខកូដ HS ការពិពណ៌នា
10143 ​​​- ​​​- សេះពូជ​សុទ្ធ
10144 ​​​- ​​​- ផ្សេងទៀត
10145 ​​​- លា​ពូជសុទ្ធ
10146 ​​​- ​​​- ផ្សេងទៀត
10147 ​​​- ផ្សេងទៀត
10148 ​​​- ​​​- គោពូជសុទ្ធ
10149 ​​​- ​​​- ​​​- គោឈ្មោល (រួម​ទាំង​គោបា)
10150 ​​​- ​​​- ​​​- ផ្សេងទៀត
10151 ​​​- ​​​- ក្របីពូជសុទ្ធ
10152 ​​​- ​​​- ផ្សេងទៀត
Next Entries