ឈ្មោះ តម្រូវការវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាព ការចុះបញ្ជីអ្នកនាំចូល-នាំចេញ និងលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូល និងនាំចេញនៃពូជដំណាំ
ការពិពណ៌នា គ្រាប់ពូជដំណាំគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូល ឬនាំចេញ តម្រូវឱ្យមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាព ការចុះបញ្ជីអ្នកនាំចូល/អ្នកនាំចេញ និងលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូល/នាំចេញ
មតិយោបល់ ដើម្បីធានាគុណភាពកសិកម្ម និងការពារបរិស្ថាន
Validity From 06/07/2017
Validity To 31/12/9999
Reference ប្រការ 7-15, 20-27
Technical Code A14, A15, A83, P62, P9
ទីភ្នាក់ងារ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
Created Date 2023-03-08 06:18:25
Updated Date 2023-03-08 06:18:25
Status publish
Measure Type SPS Measures
Legal/Regulation ប្រកាសលេខ 375 ស្តីពីគំរូពាក្យស្នើសុំ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាពពូជដំណាំ
Un Code 2180-Export Prohibition
តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

This measure applies to commodity/s


លេខកូដ HS ការពិពណ៌នា
10664 ​​- មើម(ខ្ទឹម) មើម(ដំឡូង) ឫសរបស់មើម មើមក្តៀប ឫសលើដី និងមើមបែកខ្នែង ដែលមិនលូតលាស់
10665 ​​- ​​- ដើមជីកូរី
10666 ​​- ​​- ឫសជីកូរី
10667 ​​- ​​- ផ្សេងទៀត
10668 ​​​- ​​- នៃ​ផ្កា​អរគីដេ
10669 ​​- ​​- នៃដើមឈើកៅស៊ូ
10670 ​​- ​​- ផ្សេងទៀត
10671 ​​- ដើមឈើ គុម្ពឈើ និងគម្ពោតប្រភេទដែលផ្តល់ផ្លែ និងគ្រាប់ជាអាហារផ្សាំ ឬនៅមិនទាន់ផ្សាំ
10672 ​​- ដើមផ្កា Rhododendrons និង azaleas ផ្សាំ ឬមិនផ្សាំ
10673 ​​- ដើមផ្កាកូលាបផ្សាំ ឬមិនផ្សាំ
Next Entries