ឈ្មោះ តម្រូវការបុគ្គលិកសម្រាប់អ្នកនាំចូល និងអ្នកនាំចេញផលិតផលបសុឱសថ និងផលិតផលចំណីសត្វ វត្ថុធាតុដើម និងសារធាតុបន្ថែម
ការពិពណ៌នា គ្រឹះស្ថាននាំចូល នាំចេញ ផលិតលាយផ្សំ វេចខ្ចប់ជាថ្មីនូវផលិតផលចំណីសត្វ វត្ថុធាតុដើម និងសារធាតុបន្ថែមសម្រាប់ផលិតលាយផ្សំចំណីសត្វ ត្រូវមានបុគ្គលិកទទួលខុសត្រូវយ៉ាងតិចម្នាក់ ដែលជាសមាជិកគណៈបសុពេទ្យ ។ គ្រឹះស្ថាននាំចូល នាំចេញ ផលិតលាយផ្សំ វេចខ្ចប់ជាថ្មី ផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយនូវបសុឱសថក្នុងស្រុក ត្រូវមានបុគ្គលិកទទួលខុសត្រូវយ៉ាងតិចម្នាក់ ដែលជាសមាជិកគណៈបសុពេទ្យ ។
មតិយោបល់ ដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈ និងធានាគុណភាពផលិតផលនាំចូល និងនាំចេញ។
Validity From 28/01/2016
Validity To 31/12/9999
Reference មាត្រា 90, 91
Technical Code A9, P9
ទីភ្នាក់ងារ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
Created Date 2023-03-08 06:18:24
Updated Date 2023-03-08 06:18:24
Status publish
Measure Type Other measures
Legal/Regulation ច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ
Un Code 2350-Export measures n.e.s.
តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

This measure applies to commodity/s


លេខកូដ HS ការពិពណ៌នា
10143 ​​​- ​​​- សេះពូជ​សុទ្ធ
10144 ​​​- ​​​- ផ្សេងទៀត
10145 ​​​- លា​ពូជសុទ្ធ
10146 ​​​- ​​​- ផ្សេងទៀត
10147 ​​​- ផ្សេងទៀត
10148 ​​​- ​​​- គោពូជសុទ្ធ
10149 ​​​- ​​​- ​​​- គោឈ្មោល (រួម​ទាំង​គោបា)
10150 ​​​- ​​​- ​​​- ផ្សេងទៀត
10151 ​​​- ​​​- ក្របីពូជសុទ្ធ
10152 ​​​- ​​​- ផ្សេងទៀត
Next Entries