Procedure Name អាជ្ញាប័ណ្ណស្វែងរុករករ៉ែ
Description

បរិយាយ

ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពប្រតិបត្តិការធនធានរ៉ែ ទាំងការសិក្សាបឋម (បុរេសនា) ការស្វែងរុករក និងការធ្វើអាជីវកម្មដូចជាជីកយករ៉ែ ធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម ដឹកជញ្ជូន នាំចេញក្នុងគោលបំណងពាណិជ្ជកម្មជាដើម គឺតម្រូវឲ្យមាន អាជ្ញាប័ណ្ណធនធានរ៉ែ

អតិថិជនដែលមានបំណងដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណធនធានរ៉ែ ត្រូវធ្វើការចុះបញ្ជី និងទទួលការឯកភាពយល់ព្រមលើឯកសារលទ្ធផលនៃការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពរបស់ខ្លួន ពីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលជាមុន។

ការដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណធនធានរ៉ែ ជាការតម្រូវចាំបាច់មុននឹងអតិថិជនអាចស្នើសុំទៅក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនូវលិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់ការនាំចេញធនធានរ៉ែក្នុងលក្ខណៈជាប្រភេទផលិតផលសំរេច ដូចជាខ្សាច់ស៊ីលីស និងថ្មបន្ទះ។

សម្រាប់ការនាំចេញធនធានរ៉ែធម្មជាតិគ្រប់ប្រភេទគឺមិនអនុញ្ញាតទេ (អនុក្រឹតលេខ ០៨ ស្តីពីការកំណត់គោលការណ៏វិនិយោគលើធនធានរ៉ែគ្រប់ប្រភេទ)។

អាជ្ញាប័ណ្ណធនធានរ៉ែ ដែលជាការតម្រូវចាំបាច់សម្រាប់ការនាំចេញនាំចូលមានពីរប្រភេទ៖ អាជ្ញាប័ណ្ណស្វែងរុករករ៉ែ និងអាជ្ញាប័ណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ។  អតិថិជនត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្វែងរុករករ៉ែជាមុន ទើបអាចស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែបាន។

 

ឯកសារនេះបញ្ជាក់ពីការអនុវត្តនិតិវិធីរបស់អតិថិជនក្នុងការស្នើសុំ អាជ្ញាប័ណ្ណស្វែងរុករករ៉ែ។

កន្លែងដាក់ពាក្យស្នើសុំ

រាល់ការទទួលគំរូពាក្យស្នើសុំ ការដាក់ពាក្យ ការបង់កម្រៃសេវា និងការទទួលលិខិតគឺធ្វើនៅលេខាធិការដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ នៃក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។ អគ្គនាយកដ្ឋានរ៉ែមានទីតាំងនៅក្នុងទីស្តីការក្រសួងដែលមានអាស័យដ្ឋាន:

 

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល៖ លេខ៧៩-៨៩, វិថី ប៉ាស្ទ័រ (៥១), សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

Tel: ០២៣​ ២១៩ ៥៧៤

E-mail: info@mme.gov.kh

វែបសាយ:      http://www.mme.gov.kh/កំណត់សម្គាល់

សំគាល់ 1

អតិថិជនមកទទួលពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជី Application Form ពីលេខាធិការដ្ឋាន របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរ៉ែ។

សំគាល់ 2

អតិថិជនដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអភិបាលក្រុមហ៊ុនមកដាក់ពាក្យស្នើសុំ ។

ឯកសារភ្ជាប់ រួមមាន៖

  • ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីនៅអគ្គនាយកដ្ឋានរ៉ែ
  • ប្លង់ទីតាំងស្នើសុំ ដោយមានការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
  • របាយការណ៏ស្តីពីសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំរយៈពេល៣ឆ្នាំចុងក្រោយ របស់ក្រុមហ៊ុនដោយមានការបញ្ជាក់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឬសវនកម្មណាមួយដែលមានសិទ្ធធ្វើអាជីវកម្មក្នុងប្រទេស
  • កម្មវិធីការងារស្វែងរុករក និងធ្វើអាជីវកម្ម និងថវិការចំណាយក្នុងរយៈពេលប្រតិបត្តិការធនធានរ៉ែ
  • បទពិសោធន៏របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យធានធានរ៉ែ និងឧស្សាហកម្មពាក់ព័ន្ធ
  • ការសិក្សាវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ផែនការគ្រប់គ្រង ផែនការស្តារឡើងវិញ និងថវិការបំរុងសំរាប់ការស្តារឡើងវិញ
  • ផែនការជ្រើសរើសពលករកម្ពុជា និងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល

សំគាល់ 3

ការអនុវត្តនិតិវីធីផ្ទៃក្នុងត្រូវបានចាប់ផ្តើមពីការិយាល័យជំនាញ និងឆ្លងកាត់តាមឋានានុក្រមមួយចំនួនដែលមានកំនត់ក្នុងច្បាប់។ មុននឹងឈានដល់សេចក្តីសំរេចណាមួយ មន្ត្រីជំនាញអាចនឹងទំនាក់ទំនងទៅអតិថិជនដោយផ្ទាល់ សំរាប់ការបំពេញបន្ថែមចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវការសំរាប់ភាពគ្រប់គ្រាន់នៃការស្នើសុំ ដូចជាតម្រូវឲ្យអតិថិជនយកឯកសារបន្ថែមមកផ្តល់ជូនមន្រ្តីជំនាញជាដើម។

សំគាល់ 4

តម្លៃកម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ៦លានរៀល ដែលបានកំណត់ក្នុងប្រកាសរួមរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងក្រសួងកសិកម្ម ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃសំរាប់ការបង់ថ្លៃចុះបញ្ជី ពាក្យសុំ (កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ) ការពន្យាបន្ត និងផ្ទេរសិទ្ធអាជ្ញាបណ្ណរ៉ែ។

សំគាល់ 5

ពេលមកទទួលយកអាជ្ញាបណ្ណ អតិថិជនគួរភ្ជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតសំគាល់ខ្លួនផ្សេងៗ រួមជាមួយនឹងបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យ។

អាជ្ញាប័ណ្ណស្វែងរុករករ៉ែ មានសុពលភាព២ឆ្នាំ ហើយអតិថិជនអាចធ្វើការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ ពេលណាក៏បានក្នុងរយៈពេលនៃសុពលភាពរបស់អាជ្ញាប័ណ្ណស្វែងរុករករ៉ែនេះ។

 

Category Procedure

Forms


Title ការពិពណ៌នា Created Date Updated Date File
លិខិតគំរូសម្រាប់ការស្នើរសុំសិទ្ធិផ្តាច់មុខ (ការចុះបញ្ជីម៉ាកយីហោរ) លិខិតគំរូសម្រាប់ការស្នើរសុំសិទ្ធិផ្តាច់មុខ 2015-04-08 2015-12-04 Download

This procedure applies to the following measures


ឈ្មោះ ប្រភេទ ទីភ្នាក់ងារ ការពិពណ៌នា មតិយោបល់ ច្បាប់ សុពលភាព