Procedure Name ​ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធអាករ
Description
បរិយាយ យោងតាមប្រកាសថ្មីលេខ១១៣៩ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរិញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការចុះបញ្ជីពន្ធដារ ដែលទើបចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ គឺមានការតម្រូវឲ្យសហគ្រាស និងបុគ្គល ឬក្រុមអាជីវកម្ម ឬសហគ្រាសឯកបុគ្គល ឬបុគ្គលទាំងឡាយ ទៅចុះបញ្ជីបញ្ជីពន្ធដារក្នុងរយៈពេល១៥ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ ក្រោយពេលចាប់ផ្តើមធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ឬ ក្រោយពេលទទួលបានការចុះបញ្ជីនៅ MoC ឬ ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ពន្ធ័រួចហើយ។

 

តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចអនុញ្ញាតទៅលើការស្នើសុំចុះបញ្ជីពន្ធ អតិថិជននឹងទទួលបាន៖

1.      វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃបន្ថែម

2.      ប័ណ្ណប៉ាតង់

3.      ប័ណ្ណសម្គាល់ការចុះបញ្ជីពន្ធដារ

កន្លែងដាក់ពាក្យស្នើសុំ ការងារចុះបញ្ជី ត្រូវធ្វើនៅអាគារសាខាជាតិពន្ធដារ។ នៅក្នុងអាគារសាខាជាតិពន្ធដារ មានបញ្ជរផ្សេងៗគ្នា ស្ថិតនៅទីតាំងតែមួយនៃអាគារ ដែលផ្តល់សេវាកម្មទៅដល់អតិថិជនទាក់ទងនឹងតំណើរការចុះបញ្ជី ដូចជាការងាររដ្ឋបាល ការងារផ្តល់ពត៍មានពាក់ពន្ធ័ ការងារទទួលពាក្យ ការងារចុះបញ្ជី ជាដើម។

ក្នុងការអនុវត្តនិតិវិធីស្នើសុំ មានតម្រូវឲ្យមានវត្តមានរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអភិបាលក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការថតរូប និងស្គែនម្រាមដៃនៅបញ្ជរថតរូប។

 

អាគារសាខាជាតិពន្ធដារ ៖ #៤១-៤៣ ផ្លូវ១១២ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ៣ ខណ្ណ័ទូលគោក ភ្នំពេញ។

ទូរសព្ទ័៖ ០២៣ ៨៨ ៤៤ ៨១/ ០២៣ ៨៨ ៤៤ ៨៥កំណត់សម្គាល់

សំគាល់ 1 អតិថិជនអាចទទួលពាក្យស្នើសុំពីអាគារសាខាជាតិពន្ធដារ ឬអាចទាញយកពីគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។
សំគាល់ 2 អតិថិជនអាចចាត់តំណាងមកដាក់ពាក្យស្នើសុំ តែទោះជាយ៉ាងណាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអភិបាលក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវមកដោយខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញការតម្រូវថតរូប និងស្គែនម្រាមដៃ។ អ្នកតំណាងអាចបន្តការងារផ្សេងៗ ក្រៅពីការងារថតរូប និងស្គែនម្រាមដៃ។

ឯកសារភ្ជាប់ចំពោះសហគ្រាសឯកបុគ្គល និង សហគ្រាសនិតិបុគ្គល៖

 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ចកម្ម ឬលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងស្ថាប័នពាក់ពន្ធ័ផ្សេងទៀត
 • វិញ្ញាប័នបត្រ័ចុះបញ្ជីដែលចេញដោយCDC (សំរាប់QIP)
 • អាជ្ញាបណ្ណ័ផ្សេងៗ បើមានចេញដោយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ពន្ធ័ (បើមាន)
 • លក្ខនិ្តកៈក្រុមហ៊ុន (សំរាប់តែនិតិបុគ្គល)
 • លិខិតបញ្ជាក់ការតំកល់ដើមទុនចុះបញ្ជីនៅធនាគារ
 • ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អភិបាល កម្មសិទ្ធករ ឬម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងបញ្ញាធិការ
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
  • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ឬលិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
  • រូបថតដែលមានបញ្ជាក់ឈ្មោះម្ចាស់រូបថត និងមានហត្ថលេខារបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល)
 • ឯកសារបញ្ជាក់ពីទីតាំងទីចាត់ការ (HQ) ទីតាំងអាជីវកម្មគោល (Main Business Add) សាខា និង ឃ្លាំង
 • បណ្ណ័កម្មសិទ្ធ ឬកិច្ចសន្យាជួលទីតាំង
 • លិខិតបញ្ជាក់ការបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យ ឬពត៍មានអចលនទ្រព្យ

 

ឯកសារភ្ជាប់ចំពោះអតិថិជនដែលជាអង្គការ៖

 • លិខិតអនុញ្ញាតិចេញដោយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ពន្ធ័
 • លក្ខនិ្តកៈ ឬ MOU ជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច
 • ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ប្រធានអង្គការ
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
  • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ឬលិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
 • ឯកសារបញ្ជាក់ពីទីតាំងអង្គការ
 • បណ្ណ័កម្មសិទ្ធ ឬកិច្ចសន្យាជួលទីតាំង
 • លិខិតបញ្ជាក់ការបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យ ឬពត៍មានអចលនទ្រព្យ

 

រាល់ឯកសារភ្ជាប់ត្រូវជាឯកសារច្បាប់ដើម ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីពន្ធដារទទួលបន្ទុកបញ្ជាក់ពីការថតចម្លងចេញពីច្បាប់ដើម ឬជាច្បាប់ថតចម្លងដែលមានបញ្ជាក់ពីក្រសួង ស្ថាប័នសាម៉ី។

សំគាល់ 3 និតិវីធីផ្ទៃក្នុងនេះត្រូវបានអនុវត្តពីបញ្ជរ១ ទៅ១សំរាប់ការងារជំនាញដែលបញ្ជរនីមួយៗទទួលបន្ទុក។ មន្ត្រីជំនាញប្រចាំបញ្ជរទទួលបន្ទុកនីមួយៗអាចនឹងអញ្ជើញអតិថិជន សំរាប់ការបំពេញបន្ថែមចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវការសំរាប់ភាពគ្រប់គ្រាន់នៃការស្នើសុំ ដូចជាតម្រូវឲ្យអតិថិជនផ្តល់ពត៌មាន ឬឯកសារបន្ថែមជាដើម។
សំគាល់ 4 កម្រៃសេវាចំនួន ៤០០០០០រៀលសម្រាប់ការចេញលិខិតចុះបញ្ជីពន្ធ ចំពោះអតិថិជនដែលជាអ្នកជាប់ពន្ធ ក្នុងលក្ខណៈជារបបពិត ឬរបបស្វ័យប្រកាស (Self-Assessment)។
សំគាល់ 5 រួមមាន វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃបន្ថែម បណ្ណប៉ាតង់ និងប័ណ្ណសម្គាល់ការចុះបញ្ជីពន្ធដារ
សំគាល់ 6 ពេលមកទទួលយកលិខិតអនុញ្ញាត អតិថិជនគួរភ្ជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតសំគាល់ខ្លួនផ្សេងៗ រួមជាមួយនឹងបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យ/បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់។

 

Category Procedure

Forms


Title ការពិពណ៌នា Created Date Updated Date File
ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធអាករ សំណុំបែបបទប្រើសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធអាករ 2015-04-10 2015-12-04 Download

This procedure applies to the following measures


ឈ្មោះ ប្រភេទ ទីភ្នាក់ងារ ការពិពណ៌នា មតិយោបល់ ច្បាប់ សុពលភាព